תפריט
ראשי > תקנון

תקנון

מועדון הכדורגל מכבי נתניה (להלן בהתאמה: "החברה" או "הקבוצה"), הינו הבעלים והמפעיל של האתר: http://www.fcmn.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינם בכפוף לתנאי השימוש באתר ,כמפורט בתקנון זה (להלן: להלן: "תנאי השימוש").
1.2.             עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר. השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו.
1.3.             האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב הינו אסור.
1.4.             אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות לא חוקיות.
1.5.            אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
1.6.      הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
2.                  קניין רוחני
2.1.             כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהקמתו והפעלתו.
2.2.             אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
2.3.             אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בו לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).
3.                  הסרת אחריות
3.1.             השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין אופי התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (ככל שיעורר) פרסום תכנים באתר.
3.2.             החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר (לרבות על דרך של קישורים) יהיו מלאים, נכונים, או מדויקים. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
3.3.             החברה מעודדת אותך להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר (ככל ותכנים אלו מפורסמים באתר), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם החברה.
 
4.                  שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי השימוש.
5.                  קישורים
5.1.             באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
5.2.             הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
5.3.             לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר (להלן: "אתרים חיצוניים"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרים חיצוניים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
5.4.             אין החברה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים המצויים באתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים בהם (לרבות ביחס למכירת כרטיסים ו/או מוצרים שונים).
5.5.             אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים ו/או הנמכרים בהם.
6.                  מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש
6.1.             מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
6.2.             בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
6.3.             רישום לשירותים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
6.4.             מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה
6.5.             השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
6.5.1.                     לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר;
6.5.2.                     לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
6.5.3.                     לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
6.5.4.                     לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים;
6.5.5.                     כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
6.6.             המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
6.7.             דיוור ישיר אלקטרוני. החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי; מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
6.8.             מסירת מידע לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
6.8.1.                     אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
6.8.2.                     במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
6.8.3.                     אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
6.8.4.                     אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
6.8.5.                     אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
6.9.             Cookies. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
6.10.          פרסומות של צדדים שלישיים. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר החברה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
6.11.          אבטחת מידע. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
6.12.          זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל: shop@fcmn.co.il  או באמצעות פקס מס': 09-8858690 או בדואר רגיל אל: חנות מכבי נתניה, ת.ד 2242, נתניה 42122.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


6.13.          שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
7.                  מכירת מוצרים
7.1.             כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להרשם לאתר על מנת להשתתף בקניית מוצרים באמצעות האתר (להלן: "הרכישה"):
7.1.1.                     המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
7.1.2.                     המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
7.1.3.                     המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
7.1.4.                     המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
7.2.             המוצרים המוצעים באתר
7.2.1.                     עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג 'דף מכירה'. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
7.2.2.                     תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או בדף המכירה הינן להמחשה בלבד.
7.2.3.                     נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.
7.2.4.                     האחריות בעבור המוצרים הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.
7.3.             שיטות המכירה בחנות
7.3.1.                     החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי.
7.3.2.                     השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.
7.4.             אופן ההשתתפות
7.4.1.                     הזנת כל הפרטים המבוקשים באופן מלא ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה (להלן: "הפרטים"). לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל'רוכש'.
7.4.2.                     חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
7.4.3.                     הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7.4.4.                     הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
7.4.5.                     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
7.4.6.                     לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החברה  באמצעות דואר אלקטרוני: shop@fcmn.co.il  
7.5.             ביטול עסקה והחזרת מוצר
הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ובכלל זה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) , התשע"א-2010


7.6.             אספקת המוצרים
החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:


7.6.1.                     כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
7.6.2.                     שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
7.6.3.                     כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.
7.6.4.                     באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
7.6.5.                     זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי: יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
7.6.7.                     אספקת המוצרים הינה עד הבית ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.
7.6.8.                     המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח. פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
7.6.9.                     במקרים מסוימים ייתכן  שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי. במקרה כזה נציג החברה ייצור קשר עם הרוכש. הרוכש לא יחויב וההזמנה תבוטל.
7.7.             דמי משלוח
7.7.1.                     דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.
7.7.2.                     מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי של המוצרים ע"י הרוכש כאמור בסעיף 7.7.6 דלעיל, לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.
7.7.3.                     דמי המשלוח ו/או כל הכרוך במשלוח עבור מוצר זהה יכולים להיות שונים והכל בהתאם למקום מגוריו של הרוכש.
8.                  דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ותנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
למעלה
חזור למעלה